Categories
China

Xian

07.31.2010 Terracotta Warriors Xian
Categories
China

Suzhou

10.03.2005 Tiger Hill Pagoda Suzhou
Categories
China

Shanghai

10.05.2005 Waitan Shanghai
Categories
China

Deqen

11.02.2009 Meilixue shan Deqen
11.02.2009 Meilixue shan Deqen
11.02.2009 Meilixue shan Deqen
Categories
China

Lijiang

10.29.2009 Yuelongxue shan Lijiang
10.31.2009 Old Town of Lijiang
Categories
China

Shangri-La (Diqing)

10.31.2009 way to Shangri-La (Diqing)
Categories
China

Shangri-La (Diqing)

11.01.2009 Songzanlin temple Shangri-La (Diqing)
11.01.2009 Songzanlin temple Shangri-La (Diqing)

Categories
China

Turpan

08.04.2010 Turpan Xinjiang
08.04.2010 Turpan Xinjiang
Categories
China

Dunhuang

08.02. 2010 Mingsha Shan, Dunhuang
08.03.2010, Mogao Caves, Dunhuang

Categories
China

Tianshui

08.01.2010 Maijishan Grottoes Tianshui
08.01.2010 Maijishan Grottoes Tianshui